Λαιμοί

Οι λαιμοί (μούφες) κατασκευάζονται από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα και χρησιμοποιούνται για την εύκολη σύνδεση εύκαμπτων αεραγωγών κυκλικής διατομής.